Poskytované právní služby

Na základě více než pětadvacetileté praxe v oboru advokacie Vám nabízím pomoc při řešení Vašich záležitostí ve většině základních oborů práva. Potřebujete-li právní zastoupení u soudu, notáře, při jednání před úřady, trestní obhajobu, sepis smlouvy či jiného dokumentu, nebo se jen poradit o Vašem problému a možnostech jeho řešení, vždy se osobně snažím najít pro klienta a daný problém optimální řešení s nejnižšími možnými náklady a v nejkratším možném čase.

 

V oblasti občanského práva Vám nabízím sepsání smluv dle Vašich požadavků, např. kupní, darovací, směnné, nájemní, o zřízení věcného břemene, vypořádání společného jmění manželů či založení spolku.

V případě nutnosti soudního řešení Vašeho problému nejprve posoudím nárok, který chcete u soudu žalovat, nebo věc, ve které jste u soudu žalovaní, a následně se dohodneme na dalším postupu v rámci Vašeho zastupování. Pro uplatnění Vašeho oprávněného nároku připravím potřebnou žalobu nebo sepíši vyjádření k žalobě, která je proti Vám podaná, při jednáních soudu Vás budu zastupovat a hájit Vaše práva.  

Zastupuji i dědice při dědických řízeních.

 

V rámci rodinného práva jsem schopen Vám poskytnout kompletní právní poradenství pro rozvod manželství zahrnující sepsání žaloby o rozvod manželství, návrhu na úpravu poměrů k dětem a dohody o vypořádání společného majetku a společného bydlení, kdy Vás následně provedu celým procesem rozvodového řízení, v rámci kterého Vás zastoupím i v jednotlivých soudních řízeních.

 

Po celou dobu své praxe v advokacii se věnuji i obhajobám v trestních řízeních a zastupování v přestupkových řízeních, kdy nabízím nejen obhajobu obviněných, ale i právní pomoc a zastoupení poškozených při uplatnění jejich nároků na náhradu škody proti pachateli trestného činu.

 

Mohu Vám nabídnout i právní pomoc při zakládání společností, resp. provádění změn v nich, kdy se nejčastěji jedná o převody obchodních podílů a odvolávání či jmenování statutárních orgánů, sepis návrhů na zápis společnosti do obchodního rejstříku či změn, ke kterým v rámci společnosti došlo. Pro změny, u kterých je nutná součinnost notáře, připravím potřebné podklady a zajistím vyhotovení potřebných listin notářem.

Zpracuji a posoudím Vaše obchodní smlouvy a jsem připraven Vás zastupovat i ve sporech s podnikáním souvisejících. Lze se domluvit i na komplexním zastoupení v rámci Vašeho podnikání.

 

Nejen pro společnosti jako zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance jsem připraven pomoci v oblasti pracovního práva, a to ve formě poradenství při uzavírání pracovních smluv, sepisu pracovních smluv či ukončování pracovních poměrů, posouzení pracovně právních nároků a jejich uplatnění u soudu. Řeším též kontroly související s pracovně právními vztahy a BOZP prováděné inspektoráty práce a dalšími institucemi, kdy pro řešení odborných a neprávních problémů jsem schopen zajistit spolupráci příslušných specialistů.

 

Spolupráce se specialisty

V případech, kdy při poskytování uvedených právních služeb je zapotřebí posouzení odborných otázek nebo spolupráce s dalšími specialisty spolupracuji zejména s daňovou a účetní kanceláří Ing. Radka Bílého (www.dane-bily.cz), soudním znalcem Ing. Irenou Hornovou (www.oceneni-hornova.cz) pro obory oceňování obchodních závodů a určování hodnoty pohledávek a se společností SEASPOL Group s.r.o. (www.seaspol.cz) v oblasti BOZP a PO.

O mně

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou jsem dokončil v roce 1994. Následně jsem začal pracovat v advokacii a současně jako odborný asistent na Fakultě právnické ZČU Plzeň, kdy od roku 1999, po úspěšném složení advokátních zkoušek, působím jako samostatný advokát, a s ohledem na rozšiřující se praxi jsem ukončil působení ve škole a od roku 2004 se věnuji výlučně advokacii.

Hovořím česky a německy.

Potřebujete právní pomoc?

Ozvěte se mi