Úhrada právních služeb

Právní služby účtuji v souladu advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), a to buď hodinovou sazbou, kdy je hrazen veškerý čas nutný k řešení případu, nebo za úkon právní služby, tedy např. převzetí zastupování, sepis podání k soudu, účast na jednání soudu apod. Cena úkonu právní služby je nejčastěji vypočtena dle sazby, jež se odvíjí od hodnoty předmětu sporu. O přesném způsobu účtování je klient informován vždy na začátku spolupráce.

Při uzavření dohody o dlouhodobé spolupráci je možné se domluvit na odměně ve formě měsíčního paušálu, jehož výše je určována individuálně dle typu a rozsahu poskytovaných právních služeb

 

Informace pro spotřebitele a o uchovávání osobních údajů:

Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení případného sporu mezi klientem a spotřebitelem, nedojde-li k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu, je na základě platné právní úpravy Česká advokátní komora, se sídlem Praha, Národní tř. 16, která je notifikována na seznamu vedeném Evropskou komisí.

 

Osobní a jiné údaje vztahující se ke klientům jsou uchovávány v souladu s příslušnými předpisy v rozsahu nezbytném pro poskytování právních služeb, po stanovenou dobu nejméně deseti let a při zachování povinnosti mlčenlivosti, jak je upravena v zákoně o advokacii.